گاهی اوقات آدم دلش میگیره

اون هم الکی الکی

مثلا آدم انتظار نداره یه شخصی یه رفتاری رو بکنه. اما اون طرف انجامش میده

دل آدم هم بیخودی میگیره

برای چیزی که نه اهمیتی داره و نه چیزی