در راستای سر و صدای مدتی پیش پیرامون دریای مازندران و این که دادن رفت و ...


مطلبی رو مطالعه می کردم که حدود یکصد و هشت سال پیش! از زبان یکی از شاهزادگان قاجاری نوشته شده


صرفا برای یاداوری در اینده میگذارم