دقت کردین هرچی که خیابون ها شلوغ تر میشه و بر تعداد ماشین ها افزوده


اندازه ماشین ها هم بزرگ میشه


همه دارن میرن دنبال ماشین های غول


بیشتر نصف خیابون رو میگیرن و جوری هستن که نمیشه کنارشون راحت رانندگی کرد