آدمو خر گار بگیره. اما جو نگیره!پ ن، این روزها شیوع شپش در شهر داره زیاد میشه. دلیلش هم زندگی سگ همراه انسان در آپارتمان هست