امروزه 136000 برده در انگلستان زندگی می کنند!!!


منبع