چندجا رو واسه اجاره دیدم

قیمت ها چرا اینطوری شده؟

هر چی فکر می کنم نمیتونم اینطوری جایی رو کرایه کنم

نیازمند دعاهاتون هستم!