به نام خدا


تصمیم گرفتم تراوشات ذهنی خودم رو در اینجا منتشر کنم


فکر نمی کنم چیزی باشه که به درد کسی بخوره


بیشتر حالت خاطره نگاری خواهد داشت


امیدوارم عمرتون رو خیلی واسه اینجا تلف نکنید!