دوران طلایی دختران ایران، زمان قاجار بود؛
هر چقد میخواستن غذا میخوردن
آرایشگاهم نمیرفتن
دافم محسوب میشدن


این بوده که شعرا بجای عشق زمینی به آسمانیش روی می آوردن 😁😂