چند سال پیش


از دانشگاه برمیگشتم که متوجه دعوای 2 تا از همسایه ها شدم


یکیشون به دیگری فحش میداد که زنتو فلان و فلان ...


امروز اتفاقی دومی رو به همراه خانومی دیدم که برام آشنا اومد


اینطور که شنیدم، اولی (فحش دهنده)، دو سال پیش تصادف کرده و زنش بعد مدتی به ازدواج دومی دراومده!!!


این به ذهنم اومد، چیزی که اولی به دومی فحشش رو میداد؛ دومی در عمل اجرا کرد!


این هم از کار دنیا


نشستی بجای دگر کس بسی *** نشیند به جای تو دیگر کسی

آنچه دیدی برقرار خود نماند***  و آنچه بینی هم نماند برقرار