پازل داره کامل میشه... همه خودشان را برای این شرایط آماده کرده بودند همه طرف ها در جریان بوده اند...کوچ ما از دلار به یورو ...ایجاد خط انتقال بانکی یورو به ارزش چند میلیارد یورو برای مبادلات بین ایران و اروپا....

------

در برجام زانو زدیم و خوردیم . بعد ازین یاد میگیریم که قورت هم بدهیم و تشکر کنیم !...