هفتادو دو ساعت اینده برای ایران سخت خواهد بود


دعا کنید


----------

پی نوشت


احتمال بروز یک جنگ منطقه ای وجود داشت و ممکن بود ما هم درگیرش بشیم


ظاهرا به خیر گذشت!