ما که مغزمون نکشید ریاضی بخونیم و مهندس بشیم


اما شما که شدی


روزت مبارک