شما بشین پرزای روی کیوی رو با ژیلت بزن
همشو
سیب زمینی میشه؟
نمیشه که
ذات آدما هم با تغییر ظاهر و لباس عوض نمیشه