یه کم بادام زمینی گرفته بودم و کنار دستم بود


گاهی چندتایی ازش برمیداشتم و تناول میفرمودم


بعد تموم شدنش. بازم دلم می خواست!


یه نگاه به دور و بر وپایین میز انداختم شاید یه کوچول موچولش از دستم در رفته باشه و افتاده باشه اینور و اونور


یه بادوم خوشکل و درشت رو زمین توجهم رو به خودش جلب کرد


همونطور که چشمم به مانیتور بود؛ دستمو دراز کردمو گرفتمش و انداختم تو دهنم


وقتی گاز زدم متوجه شدم با یه صدایی شکست! مزه بادوم هم نمیداد


الان 10 دقیقه هست دارم دهنمو میشورم.


یه سوسک مرده بود!